جدید ترین مطالب3

چقدر نامردانه دوری در حالی که به قول خودت ته نزدیکی عالمی.هرچقدر با مشتق دومت ور بروم،هرچقدر شیبت را صاف و صوف کنم،هر اندازه از گوشه و کنارت فاکتور بگیرم.فایده ندارد که ندارد.همان ایکس مجهول هستی که بودی و جالب اینجاست که در عین مجهولیت!از رگ گردن نزدیک تری.من تو را دوست دارم.مجهول الهویه ی آشنای دوست داشتنی.من تورا دوست دارم.وقتی اینقدر مهربانی که امید را هی میپاشی به دل سراپا و پا تاسر تقصیر و نا شکر لعنتی ام.وقتی اینقدر خوبی که شمعدانی های گوشه ی اتاق را میبینم.وقتی اینقدر خوبی که...از کدام خوبیت بگویم جانا.من تو را دوست دارم.من تو را مومنم.

ای غریب آشنا.

 

+دلم یک فنجان فردا میخواهد.وقتی موفق باشم.میشود؟میشود.